På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Leasing – regulering af afgift og releasing

På given foranledning gøres opmærksom på muligheden for at få reguleret den betalte registreringsafgift for leasingbiler på forholdsmæssig afgift. Opmærksomheden henledes også på afgiftsgrundlaget ved releasing.

Regulering af betalt afgift

Ved ophør af kontraktperioden kan leasinggiver vælge at søge om en ny vurdering af køretøjet med henblik på at få reguleret den forholdsmæssige afgift, der allerede er betalt for den aktuelle leasingperiode. 

Der skal søges ved kontraktens udløb eller straks derefter (1. arbejdsdag efter udløb). Senere ansøgninger kan ikke imødekommes.

Ved vurderingen fastsættes den aktuelle handelsværdi inklusive afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige bestemmelser for værdiansættelse af brugte køretøjer.

Den aktuelle handelsværdi sammenholdes med køretøjets værdi inklusive den fulde registreringsafgift ved kontraktperiodens start, og det beregnes, hvor meget køretøjet har tabt i værdi i løbet af leasingperioden. Værditabet opgøres i procent af værdien ved periodens start. Værdien ved periodens start er den værdi, der er lagt til grund ved beregningen af registreringsafgift.

Der beregnes en ny forholdsmæssig afgift for leasingperioden på grundlag af det realiserede værditab.

Ved at sammenholde dette afgiftsbeløb med det allerede betalte afgiftsbeløb fremkommer et differencebeløb, der skal opkræves ved eller tilbagebetales til leasinggiveren.

Det betalte rentetillæg vil ikke blive reguleret. Differencebeløbet forrentes ikke.

Bemærk at det kun er leasinggiveren, der kan søge om regulering af den forholdsmæssige afgift, og ansøgningen er bindende - også selv om den medfører en efterbetaling af afgift. Hvis man søger om regulering, skal man derfor have et godt overblik over markedsprisen på køretøjet i forhold til den pris, der ligger til grund for den beregnede forholdsmæssige afgift.

Afgiftsgrundlaget ved releasing
Der sker i stigende grad releasing af eksempelvis under 1 år gamle biler. I det omfang der ikke er tale om et debitorskifte, hvor en ny leasingtager fortsætter kontrakten på uændrede vilkår, skal køretøjet ved ophør af leasingkontrakten afmeldes. Ved genleasing eller releasing er der tale om en ny kontrakt og der skal beregnes en ny forholdsmæssig afgift på baggrund af køretøjets afgiftspligtige værdi. Denne beregnes som udgangspunkt på baggrund af den afgiftspligtige værdi bilen måtte have på releasingtidspunktet (f.eks. som 10 mdr. gammel). Men der er også andre muligheder.

Der er en bestemmelse i REGAL lovens § 4, stk. 10  (køretøjer med en alder under 1 år) som kan bringes i anvendelse. Efter denne bestemmelse kan der i stedet foretages en skematisk nedskrivning af den oprindelige afgift. Nedskrivningen udgør 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Nedskrivningen kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder. Vær dog opmærksom på, at det yderligere fradrag på 5.000 kr. ikke gælder for et tidligere leasingkøretøj, der har været registreret efter reglerne om forholdsmæssig afgift.  

Endvidere kan bestemmelsen i REGAL § 10, stk 2. også blive aktuel. Efter denne fastsættes den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer til køretøjets almindelige pris inklusiv moms men eksklusiv registreringsafgift. Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres. Den afgiftspligtige værdi kan ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt. Er køretøjets pris som nyt ukendt, fastsættes prisen skønsmæssigt.  

Begge bestemmelse bringes ofte i anvendelse, og skal ses i sammenhæng med, at leasingselskaberne via deres store indkøb opnår rabatter, som gør, at den afgiftspligtige værdi på det konkrete nye køretøj i en periode er lavere end den afgiftspligtige værdi som brugt (fastsat med udgangspunkt i den almindelig handelspris som brugt)  
Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 02-10-2015 OPDATERET: 13-03-2019