På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny erhvervsskoleaftale skal skaffe bilbranchen flere dygtige faglærte

Den 22. november 2018 faldt den endelige aftale om udspillet ”Fra folkeskole til faglært” på plads. Aftalen giver erhvervsuddannelserne en tiltrængt økonomisk håndsrækning, og indeholder mange gode initiativer, der kan medvirke til, at bilbranchen får endnu flere dygtige faglærte.

Bilbranchen har nærlæst aftalen, og kommenterer her på udvalgte initiativer i aftalen, som alle kan være med til at sikre bilbranchen flere dygtige faglærte fremover. 

Mere praksisfaglighed i folkeskolen
11 initiativer skal styrke praksisfagligheden i folkeskolen. Erhvervsskolerne får både mulighed for at udbyde valgfag for elever i 7.-9. klasse, mulighed for at udbyde de obligatoriske praktisk/musiske valgfag i 8.-9. klasse samt at lærere fra erhvervsuddannelserne skal kunne gennemføre undervisning, forløb og aktiviteter i folkeskolen. Der gennemføres et forsøg med etablering af udskolingslinjer for 8. og 9. klasse. Samtidig skal der fokus på praksisfaglighed i læreruddannelsen.

Reglerne for skoleelevers ophold på virksomheder vil blive gennemgået for at fjerne unødige barrierer for, at produktionsvirksomheder indgår i samarbejder om åben skole og erhvervspraktik.  

Bilbranchen har efterspurgt en større praksisfaglighed, og det er positivt, at der nu trækkes i retning af en folkeskole, hvor der bliver bedre balance mellem teori og praktisk gennemførelse. Det vil dog tage en del år, før resultaterne heraf kan forventes at ses. 

Initiativerne har primært fokus på udskolingen (7.-9. klasse) og i mindre grad på den øvrige del af skoleforløbet. Bilbranchen mener, at praksisfaglighed bør være en integreret del af undervisningen på alle fagområder og på alle klassetrin.

Et stærkere fundament for valg af ungdomsuddannelse
18 initiativer skal styrke vejledningen til og de unges valg af ungdomsuddannelse. Det omfatter bl.a. et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse, der skal bidrage til en systematisk, koordineret og struktureret indsats, og en ny model for uddannelsesparathed, hvor alle elever vurderes på deres parathed til alle tre ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelse, gymnasiet og hf).

Der etableres også et kompetenceudviklingsprogram for folkeskolelærere og vejledere, så de får en stærkere viden om erhvervsuddannelserne, og der afsættes midler til at understøtte, at de kan komme i praktik på erhvervsskolerne.

Bilbranchen forventer, at initiativerne sammen med et øget fokus på praksisfaglighed er med til at give større viden om bilbranchens erhvervsuddannelser i grundskolen.

10. klasse skal være med til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne
Fem initiativer skal gøre 10. klasse mere erhvervsrettet. Dels skal der nedsættes et ekspertudvalg, som inden udgangen af 2019 skal komme med anbefalinger til, hvordan indholdet i 10. klasse kan rettes mod erhvervsuddannelserne, herunder i større omfang placeres på erhvervsskolerne. Derudoverer der afsat midler til erhvervsskoler og kommuner for at støtte, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasse på vegne af kommunen.

Bilbranchen er meget enig i, at 10. klasse skal gøres mere  erhvervsrettet, både i folkeskolen og på efterskoler, og samtidig give 10. klasse en mere direkte tilknytning til erhvervsskolerne, hvor der er både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Bilbranchen ønsker, at 10. klasse fortsat også skal kunne lede til en gymnasial uddannelse, uanset hvor uddannelsen er placeret.

Attraktive undervisningsmiljøer, kompetenceudvikling af erhvervsskolelærerne, mindre elevfravær og bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder
15 initiativer skal bidrage til at gøre uddannelsesmiljøet på erhvervsuddannelserne mere attraktive.

Erhvervsskolerne skal have fokus på at skabe sammenhæng i uddannelsesforløbet og bl.a. sikre en god modtagelse på uddannelsen og sørge for, at det bliver fejret, når uddannelsen er afsluttet. Erhvervsskolerne forventes at styrke undervisernes kompetencer ved at sende lærere på virksomhedsforløb.

Der skal igangsættes en række tiltag for at nedbringe fraværet på erhvervsuddannelserne, herunder en større gennemsigtighed i forhold til fraværet på den enkelte skole. Muligheden for at bo på skolehjem på erhvervsskoler i yderområder bliver udvidet med forsøg. Der afsættes midler i 2019 til et særtilskud til små erhvervsskoler og en økonomisk ramme til at øge udbuddet af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder.

Bilbranchen er enig i behovet for at skabe attraktive og sammenhængende uddannelsesmiljøer for unge såvel som for voksne. Et øget fokus på at nedbringe elevernes fravær hilses også velkomment, herunder at information om den enkelte elevs fravær i skoleperioder skal være tilgængelig for virksomheden på praktikpladsen.dk.

Forsøg med skolehjem er tilsvarende positivt. Det er også positivt, at der sættes fokus på undervisernes faglige og teknologiske opkvalificering, og at der udtrykkes en forventning til skolerne om at styrke denne.

Adgangskurser, udvidet adgang til grundforløbets første del og nye grundforløb+ 
10 initiativer fastsætter, at flere unge får mulighed for at komme på grundforløb 1, og at lidt ældre unge og voksne kan få 10 ugers grundforløb som introduktion til erhvervsuddannelserne (gf+). Desuden vil opkvalificeringen af voksne over 25 år, som ikke har 02 i dansk og matematik, fremover også kunne foregå på erhvervsskolen, foruden som hidtil på VUC (mod deltagerbetaling som på VUC).

Bilbranchen finder det positivt, at de voksne elever nu kan blive i erhvervsskolens uddannelsesmiljø, mens de opkvalificerer sig til adgangskravene om at bestå dansk og matematik.

Høj kvalitet skal få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse
Aftalen indeholder seks initiativer, hvor bedre data og benchmarking skal øge gennemsigtigheden i erhvervsskolernes performance, og der indføres sanktioner for dårlig kvalitet målt på nøgletal.

Bilbranchen hilser et styrket kvalitetstilsyn velkomment.   

Større sikkerhed for en praktikplads
Aftalen indeholder ni initiativer ift. praktikpladser.

Det drejer sig bl.a. om muligheden af et praktiktilsagn, hvor virksomheder kan stille unge i udskolingen en praktikplads i udsigt. Det vil være en hensigtserklæring og vil ikke være bindende for virksomhed eller elev. Det skal desuden indgå i den nye vejledningsindsats, og erhvervsskolerne skal kontakte de elever, der tilmelder sig fra 9. klasse og 10. klasse, og tilbyde vejledning og bistand til at indgå en uddannelsesaftale eller få et praktikpladstilsagn. Virksomheder, der lever op til deres måltal for at uddanne lærlinge og elever skal anerkendes synligt.

Derudover skal arbejdsmarkedets parter, dvs. bl.a. DI, indkaldes til en drøftelse af praktikpladssituationen, og praktikpladsen.dk skal anvendes til at understøtte registrering af praktikpladstilsagn.

Endelig skal et udredningsarbejde se på reglerne om elevers ansættelsesforhold, herunder prøvetid og ophævelse af uddannelsesaftalen, med henblik på eventuelle anbefalinger, der har betydning for, at der indgås flere uddannelsesaftaler, og at der sikres den rette balance mellem virksomhedernes fleksibilitet og elevernes sikkerhed i ansættelsen.

Bilbranchen er enig i, at det er vigtigt fortsat at have fokus på praktikpladssituationen, og at erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats først og fremmest bør rette sig mod de elever, der går på grundforløbet og i skolepraktik - elever, der umiddelbart skal ud i en praktikpladsaftale.

Uddannelsesspecifikke initiativer for de merkantile uddannelser 
Aftalen indeholder også seks initiativer rettet mod de gymnasiale studenter i de merkantile erhvervsuddannelser som f.eks. handelsuddannelsen og kontoruddannelsen. Med inititativerne vil den nuværende overgangsordning for studenter blive forlænget med tre år, så hovedforløbet for gymnasiale studenter først afkortes fra 2023 mod 2020 i den nuværende overgangsordning. Samtidig vil hhx'ere fremover have direkte adgang til hovedforløbene, mens øvrige studenter vil få afkortet deres grundforløb fra 10 til 5 uger.

Der er i Dansk Industri stor tilfredshed med ændringerne for de merkantile uddannelser. Den forlængede overgangsordning er helt nødvendig, fordi den merkantile eux ikke levererer tilstrækkelig mange elever i forhold til efterspørgslen. Samtidig er de fem ugers grundforløb for hhx'ere blevet oplevet som en unødvendig barriere.

Aftalens hovedpunkter
 • Mere praksisfaglighed i folkeskolen
 • Et stærkere fundament for valg af ungdomsuddannelse
 • Kommunerne skal have større ansvar for søgningen
 • Følge effekten af ændrede rammebetingelser
 • 10. klasse skal fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne
 • Dannelse, iværksætteri og videreuddannelses-
  muligheder
 • Attraktive uddannelsesmiljøer, kompetenceudvikling af erhvervsskolelærerne mindre elevfravær og bedre uddannelsesmuligheder i tyndbefolkede områder
 • Adgangskurser, udvidet adgang til grundforløbets første del og nyt grundforløb+
 • Høj kvalitet skal få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse
 • Større sikkerhed for at få en praktikplads
 • Uddannelsesspecifikke initiativer: De merkantile uddannelser
 • Afbureaukratisering, frihed og forenkling
Kontakt
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4846
Mobil: +45 2099 8478
E-mail: habadi.dk
PUBLICERET: 27-11-2018 OPDATERET: 27-11-2018