På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter

I november 2018 afsagde byretten afgørelse i en sag om, hvorvidt overdragelsen mellem interesseforbundne selskaber af et køretøj havde reel karakter og dermed også havde betydning for beskatningsgrundlaget.

Et selskab (selskab 1) købte i 2006 en bil for ca. 3,9 mio. kr. og stillede den til rådighed for selskabets hovedaktionær. Selskaberne var ikke koncernforbundne, men var ejet af samme person. I 2009 solgte selskabet bilen til et andet selskab (selskab 2), der havde samme hovedaktionær for 1,6 mio. og leasede bilen tilbage til selskab 1. I 2012 solgte selskab 2 bilen tilbage til selskab 1 for 725.000 kr. I hele perioden stod bilen uændret til rådighed for hovedaktionærens private kørsel.

Skatteministeriet gjorde gældende, at der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil efter en helhedsvurdering skulle ses bort fra de to overdragelser af bilen i 2009 og 2012, således at beskatningsgrundlaget i hele perioden udgjorde selskab 1’s oprindelige købesum på ca. 3,9 mio. kr. Ministeriet anførte, at de to overdragelser ikke var begrundet i forretningsmæssige forhold, men alene i skattemæssige overvejelser om at nedbringe beskatningsgrundlaget.

Retten fandt det bevist, at de to overdragelser skete på sædvanlige og markedsbestemte vilkår, og at der var tale om reelle overdragelser, hvorved bilen skiftede ejer. Efter bevisførelsen lagde retten også til grund, at overdragelserne var forretningsmæssigt begrundede. Det forhold, at overdragelserne tillige kunne have været begrundet i skattemæssige overvejelser, kunne herefter ikke føre til, at overdragelserne ikke skulle tillægges skattemæssig virkning. Retten gav herefter hovedaktionæren og hans selskab medhold.

Afgørelsen viser, selv om firmabilejer/-bruger fik medhold, at man skal være i stand til at føre bevis for, at en overdragelse mellem interesseforbundne parter er reel, at køretøjet reelt skifter ejer, at overdragelsen skal være forretingsmæssigt begrundet. Der er efter afgørelsen ikke noget odiøst i også at begrunde en overdragelse i skattemæssige årsager, men en sådan begrundelse kan ikke stå alene.

Ved begge overdragelser skete der omregistrering af bilen, og købesummen blev betalt, og ved overdragelsen i 2009 blev udarbejdet en skriftlig leasingaftale, som blev overholdt.
Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 08-01-2019 LAST MODIFIED: 12-03-2019