På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter

Overdragelser mellem selskab og hovedaktionær var ikke reelle og beskatningsgrundlaget var derfor selskabets oprindelige anskaffelsespris.

Et selskab (2) stillede en mere end 36 måneder gammel bil til rådighed for hovedaktionæren. Den 30. juni 2011 solgte Selskab (2) bilen til Selskab (1), der havde samme hovedaktionær som Selskab (2), for 525.003 kr., hvorefter hovedaktionæren stadig havde rådighed over bilen. Den 31. januar 2012 solgte Selskab (1) bilen til hovedaktionæren for 300.000kr. Den 1. juli 2012 solgte hovedaktionæren bilen tilbage til Selskab (2) for 280.000 kr.

Byretten tiltrådte Landsskatterettens resultat, hvorefter de to overdragelser af bilen i 2012 ikke var reelle. Hovedaktionærens beregningsgrundlag for beskatning af fri bil i perioden 1. februar 2012 - 31. december 2012 udgjorde derfor Selskab (2)s oprindelige anskaffelsessum på 525.003 kr. og ikke overdragelsespriserne ved de to handler i 2012.  

Om koncerninterne overdragelser eller overdragelser mellem interesseforbundne parter af biler, der er stillet til rådighed som fri bil og som derfor beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 4, fremgår af Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit C,A.5.14.1.10, at:

”En bil skal anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren første gang erhvervede eller leasede den pågældende bil. Når der er tale om beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4, lægger told- og skatteforvaltningen som udgangspunkt ikke vægt på, at der sker koncerninterne overdragelser og overdragelser mellem interesseforbundne parter, der ikke er begrundet i en rent forretningsmæssige dispositioner.

Anskaffelsestidspunktet bliver derfor ikke påvirket af koncerninterne overdragelser med tilbagekøb eller lejeaftaler, der reelt ikke medfører ændringer i arbejdsgiverens rådighed over bilen.” om koncerninterne overdragelser.”

Uanset ordlyden i Den Juridiske Vejledning 2018-2 er ændret således, at koncerninterne overdragelser og overdragelser mellem interesseforbundne parter vil blive lagt til grund i skattemæssig henseende, såfremt overdragelsen sker på sædvanlige og markedsbestemte vilkår, og ikke er af ren formel karakter uden reelt indhold, har der ikke herved været tiltænkt en realitetsændring af fortolkningen.

Det er således et krav til en koncernintern overdragelse eller en overdragelse mellem interesseforbundne parter, at overdragelsen sker på sædvanlig og markedsmæssige vilkår, og at handlen har været reel. Bevisbyrden herfor påhviler de nærtstående parter.  

Der forelå i den konkrete sag ikke holdepunkter for at fastslå, at handlerne den 31. januar 2012 og den 1. juli 2012 havde et reelt indhold. På baggrund af værditabet navnlig mellem købsprisen på 525.003,00 kr. i juni 2011, hovedaktionærens købspris på 300.000,00 kr. og købsprisen den 1. juli 2012 i forbindelse med at Selskab (2) købte bilen tilbage, blev det lagt til grund, at det egentlige formål med handlerne var, at nedbringe beskatningsgrundlaget fra de 525.003,00 kr. til den pris på 280.000,00 kr.

Hertil kom, at en handelsprisvurdering fra en bilforhandler, indhentet i forbindelse med salget, ikke i sig selv kunne understøtte, at handlerne henholdsvis den 31. januar 2012 og den 1. juli 2012 skete på sædvanlige og markedsmæssige vilkår, og navnlig ikke, at der var tale om reelt begrundede overdragelser. Dette skyldes dels, at grundlaget for vurderingen var uoplyst, og dels at det af vurderingen tillige fremgår, at denne er uforbindende for forhandleren.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 12-03-2019 OPDATERET: 12-03-2019