På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

L61 og L69 vedtaget af Folketinget den 21. december 2015

I et noget uskønt og forceret forløb er de to lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven nået gennem tredjebehandlingen i Folketinget. Branchen har hverken fået overgangsordninger eller kompensation for bilforhandlernes brugtbillagre.

To ændringsforslag

Som tidligere orienteret om er der fremsat ændringsforslag til både L61 og L69. I forhold til L69 præciserede et ændringsforslag, at køretøjer, som anmeldes til registrering i perioden 20. november til 31. december skal afgiftsberigtiges til 180 pct., men efterfølgende bliver reguleret til 150 pct. Derimod skal køretøjer, som allerede er afgiftsberigtiget – dvs. udenlandske firmakøretøjer, leasingkøretøjer på forholdsmæssig afgift og køretøjer, der tilhører en udlænding, og som benyttes her i landet i forbindelse med et tidsbegrænset ophold - betale den oprindeligt beregnede restafgift, dvs. på baggrund af de 180 pct., også selv om udgangen af ordningen først sker den 20. november 2015 eller senere.

 
I forhold til L61 er der fremsat ændringsforslag om fjernelse af loftet over afgiftsrabatten. Desuden er radiofradraget sat ned til 400 kr. De to ændringsforslag er vedtaget i forbindelse med tredjebehandlingen.

Kort proces

Begge lovforslag har været sendt i høring med meget kort høringsfrist og en stram tidsplan. Bilbranchen har afgivet høringssvar til begge lovforslag og i relation til forslaget om indfasning af afgift på elbiler og afskaffelse af den skematiske nedskrivning (L61) anmodet om en overgangsordning således at reglerne om skematisk nedskrivning indtil den 31. december 2016 kan anvendes på brugte personbiler og motorcykler, der på registreringstidspunktet har en alder under 1 år, og hvorom der senest den 8. oktober 2015 er indgået skriftlig aftale om salg til et udlejningsselskab eller et leasingselskab.

Til forslaget om nedsættelse af registreringsafgiften til 150 pct. (L69) havde Bilbranchen i sit høringssvar foreslået en kompensationsordning i kombination med adgang til eksport på hidtil gældende vilkår i en periode.

Ud over de skriftlige høringssvar har Bilbranchen løbende og allerede forud for fremsættelse af de to lovforslag været i dialog med relevante politikere, hvor Bilbranchens synspunkter er blevet fremhævet sammen med konsekvensberegninger og –analyser. Endelig har Bilbranchen senest med en direkte henvendelse til Folketingets Skatteudvalg forsøgt at gå i rette med ændringsforslaget, der fastslog at betaling af restafgift for leasingkøretøjer anmeldt under ordningen med betaling af forholdsmæssig afgift før 20. november, skal ske med 180 pct.

Desværre har Skatteministeren afvist såvel Bilbranchens som den øvrige branches indsigelser og ønsker i forhold til de to lovforslags beregninger og konsekvenser. Uanset at det ikke i denne omgang er lykkedes at vinde gehør for branchens synspunkter, fortsætter og intensiverer Bilbranchen imidlertid arbejdet med at overbevise politikere og embedsmænd om nødvendigheden af overgangsordninger og kompensation i forbindelse med fremtidige ændringer af registreringsafgiften.

Hvad gør den kloge?

Bilbranchen må anbefale, at man i medlemsvirksomhederne nøje overvejer, hvorledes man forholder sig i relation til leasingkøretøjer og valutakøretøjer inden årets udgang. For så vidt angår valutabiler kan det overvejes at tage bilerne ud af ordningen for at anvende den skematiske nedskrivning og afgiftsberigtige bilerne til 150 pct. Opmærksomheden henledes dog på, at hvis registreringsafgiften afregnes uden at der er en navngiven køber til bilerne, skal der ved videresalg afregnes moms af den fulde salgspris, inklusive registreringsafgift. Valutabiler kan også indregistreres på forholdsmæssig afgift, eller bilerne kan afgiftsberigtiges og indregistreres som udlejningsbiler.

 

Med hensyn til leasingbiler på forholdsmæssig afgift kan det overvejes at afmelde disse og afgiftsberigtige disse efter samme regler, som er gældende for en almindelig, brugt, importeret personbil. Den efterfølgende afgiftsberigtigelse skal ske på baggrund af 150 pct. Det erindres i denne sammenhæng, at registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2 ikke berøres af lovændringen, og at den afgiftspligtige værdi ikke kan overstige køretøjets oprindelige pris som nyt.  

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 21-12-2015 LAST MODIFIED: 02-01-2019