På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Skatteministeriet kommenterer på høringssvarene til de to lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven

Høringsfasen er nu slut for både L61 om indfasning af registreringsafgift på elbiler og L69 om nedsættelse af registreringsafgiftslovens højeste sats. Skatteministeriet har offentliggjort både høringssvar og ministeriets bemærkninger til de spørgsmål og problemstillinger, høringssvarene har rejst. Bilbranchen bringer et uddrag af ministeriets bemærkninger.

L69

Om påvirkningen af bilforhandlernes likviditet, når differencen mellem 180 pct. og 150 pct. afgift resten af 2015 lægges ud for kunderne, bemærker Skatteministeriet:  

”Det følger af grundlovens § 22, at en lov ikke kan håndhæves, før den er stadfæstet og offentliggjort. Det betyder, at det ikke er muligt for SKAT forud herfor at beregne registreringsafgift på baggrund af de foreslåede 150 pct. Loven kan tidligst vedtages i Folketinget den 21. december 2015. Herefter vil stadfæstelse og offentliggørelse ske umiddelbart inden den 1. januar 2016. Bilbranchens likviditet bliver påvirket i perioden fra lovforslagets fremsættelse til lovens ikrafttræden den 1. januar 2016. Alternativet havde dog været, at loven ikke blev tillagt virkning fra fremsættelse, men derimod først fra den 1. januar 2016. Det er Skatteministeriet vurdering, at dette ville medføre en opbremsning af bilsalget i perioden fra offentliggørelse af finanslovsaftalen og til lovens ikrafttræden. Denne periode vil strække sig over ca. 40 dage, hvor salget af biler med en værdi over skalaknækket bremses, potentielt med en effekt svarende til omkring 11.000 personbiler.”  

Om tabet på bilforhandlernes lager af brugte biler bemærker Skatteministeriet:  

”Det kapitaltab, som bilforhandlerne lider på deres varelager, er et engangstab, som skal ses i sammenhæng med, at den permanente nedsættelse af registreringsafgiften medfører billigere biler, hvilket må forventes at øge bilsalget og hermed komme bilbranchen til gode. Kompensation af kapitaltabet vil medføre et ufinansieret provenutab for staten. Hertil kommer, at det vil være forbundet med store administrative omkostninger, idet det vil kræve, at hver bil bliver individuelt vurderet. Skatteministeriet forventer i øvrigt ikke, at der vil være et kapitaltab af betydning som følge af forskydning i efterspørgslen fra brugte biler til nye biler, idet der ikke kun vil være en øget efterspørgsel efter nye biler, men også efter brugte biler, da de som udgangspunkt må forventes at falde i pris svarende til afgiftslempelsen.”      

Om muligheden for i en periode at eksportere brugte biler efter gamle satser og værdier bemærker Skatteministeriet:  

”En senere ikrafttræden af nedsættelsen til 150 pct. ved fastsættelsen af godtgørelse i forbindelse med eksport af brugte biler, svarer alt andet lige til at kompensere for kapitaltab ved eksport. Dog fratrækkes 15 pct. af den resterende registreringsafgift ved fastsættelsen af godtgørelsen, som således ikke tilbagebetales. En udskydelse af ikrafttræden til den 1. juli 2016 vil medføre et provenutab, som ikke er finansieret.”  

Om beskatning af fri bil og leasing bemærker Skatteministeriet:  

”En justering af grundlaget for firmabilsbeskatningen for de biler, der er indregistreret inden forslagets fremsættelse, kan sidestilles med at kompensere for kapitaltab. Der kompenseres ikke for dette i øvrigt, og nedsættelsen af registreringsafgiften vil fremadrettet give en lempelse – også i forhold til firmabilsbeskatningen.”  

”Det følger af lovforslagets § 2, stk. 2, at loven har virkning fra den 20. november 2015. Det medfører, at køretøjer, som er anmeldt til registrering efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, den 20. november 2015 eller senere, er omfattet af loven. Det gælder alle de omfattede køretøjer, også leasingkøretøjer. Der vil under lovforslagets behandling blive stillet et ændringsforslag, som tydeliggør overgangsreglerne for så vidt angår leasingkøretøjer m.v.”  

L61

Om muligheden for en overgangsordning for biler under 1 år bemærker Skatteministeriet:  

”Der er ikke foreslået nogen overgangsregel. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er tale om biler, der ikke er afgiftsberigtiget endnu eller kun delvist afgiftsberigtiget. Ændringen af reglen vil derfor alene få virkning fremadrettet. Når afskaffelsen af reglen medfører en højere registreringsafgift på bilerne, skyldes det, at reglen som oftest benyttes af flådeejere, der har købt køretøjerne til en lavere pris end den, der typisk gælder for almindelige forbrugere. Endvidere bidrager denne del af forslaget med finansiering fra 1. januar 2016. En overgangsregel vedrørende dette element vil betyde, at forslaget ikke er fuldt finansieret i 2016.”  

”En fremadrettet ændring af en skat eller en afgift, der enten får begunstigende eller skærpende indflydelse på en kontrakt mellem to parter, er et kontraktretligt anliggende mellem disse parter, som der sædvanligvis ikke tages højde for ved ændringen af den pågældende skatte- eller afgiftslov. Reglen om skematisk nedskrivning af registreringsafgiften har vist sig at have den uhensigtsmæssige konsekvens, at registreringsafgiften for disse næsten nye køretøjer i praksis blive noget lavere, end hvis bilen var blevet værdisat efter de almindelige regler. Reglen blev gennemført for at gøre administrationen af registreringsafgiften mere enkel for denne ret ensartede gruppe af biler. Det var ikke hensigten, at disse biler derved skulle beskattes lempeligere end andre tilsvarende biler.”  

”I øvrigt bemærkes, at den skematiske nedskrivning af registreringsafgiften giver en uhensigtsmæssig og ikke tiltænkt tendens til, at registreringsafgiften belaster leasingbiler betydeligt mindre end biler, der købes uden flå-deejerrabat af almindelige bilkøbere."  

Om bibeholdelse af den oprindelige nypris som loft oplyser Skatteministeriet:  

”Det kan oplyses, at der ikke ved lovforslaget er foreslået ændringer af § 10, stk. 2.”  

Se alle Skatteministeriets bemærkninger til høringssvarene herunder.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 03-12-2015 OPDATERET: 05-12-2018