På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

L61 og L69 – Præcisering af lovforslaget

Der er foreligger nu udkast til betænkning om de to lovforslag. Der synes desværre ikke udsigt til en overgangsordning for den skematiske nedskrivning. Til forslaget om nedsættelse af registreringsafgiften synes en kompensationsordning heller ikke på vej, men Skatteministeren har fremsat et ændringsforslag, som præciserer indholdet af lovforslaget i relation til leasingbiler på forholdsmæssig afgift.

Det præciseres i ændringsforslaget, at når en leasingkontrakt ophører, findes der tre muligheder:

1) Ejeren kan vælge at betale restafgiften. Der vil i denne situation skulle betales afgift på baggrund af den oprindeligt beregnede afgift. Det betyder, at køretøjer, som inden den 20. november 2015 er anmeldt til registrering under en ordning med forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, ved udgang af ordningen skal betale den oprindeligt beregnede restafgift, dvs. på baggrund af de 180 pct., også selv om udgangen af ordningen først sker den 20. november 2015 eller senere.  

2) Ejeren kan endvidere vælge alene at afregne afgift for den periode, dvs. det antal måneder, som køretøjet har kørt under ordningen og afmelde køretøjet. Ved efterfølgende videresalg skal der herefter ske afgiftsberigtigelse på ny. Det vil eksempelvis sige, at der ved videresalg af en forhenværende leasingpersonbil skal ske afgiftsberigtigelse efter samme regler, som er gældende for en almindelig, brugt, importeret personbil. Den efterfølgende afgiftsberigtigelse skal ske på baggrund af 150 pct., hvis det brugte køretøj anmeldes til registrering den 20. november 2015 eller senere.

3) Endelig kan ejeren vælge at få værdisat køretøjet på ny (værditabsberegning). Ved ophør af kontraktperioden kan leasinggiver vælge at søge om en ny vurdering af køretøjet med henblik på at få reguleret den forholdsmæssige afgift, der allerede er betalt for den aktuelle leasingperiode.  Ved en værditabsberegning vurderes køretøjets aktuelle afgiftspligtige værdi. Ud fra denne værdi beregnes registreringsafgiften på ny. Den aktuelle handelsværdi sammenholdes med køretøjets værdi inklusive den fulde registreringsafgift ved kontraktperiodens start, og det beregnes, hvor meget køretøjet har tabt i værdi i løbet af leasingperioden. Værditabet opgøres i procent af værdien ved periodens start. Værdien ved periodens start er den værdi, der er lagt til grund ved beregningen af registreringsafgift. Der beregnes en ny forholdsmæssig afgift for leasingperioden på grundlag af det realiserede værditab.

For en leasingpersonbil, hvoraf der er betalt en forholdsmæssig del af registreringsafgiften ved indgåelse af en leasingkontrakt inden den 20. november 2015, dvs. på baggrund af 180 pct., kan der således ved kontraktens ophør den 20. november 2015 eller senere ske en genberegning af den forholdsmæssige registreringsafgift i leasingperioden – mulighed 3. Beregningen foretages på baggrund af 150 pct. og modregnes herefter i den oprindeligt beregnede afgift, som er betalt ved kontraktindgåelse. Forbruget af afgift i den periode, hvor køretøjet har kørt under en ordning med betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, vil være højere ved en afgiftssats på 150 pct., end ved en afgiftssats på 180 pct. Det betyder, at det beløb, som kan tilbagebetales til køretøjsejeren, eller som modregnes i SKATs krav mod køretøjsejeren, jf. nr. 3, vil blive mindre som følge af nedsættelsen af registreringsafgiften. Se eksempel på en sådan beregning i linket herunder på side 4 og 5.

Vælger man således at indbetale restafgiften efter 20. november 2015, vil den blive beregnet på baggrund af 180 pct., mens 150 pct. vil blive benyttet ved salg af en afmeldt leasingbil og ved en værditabsberegning. Bilbranchen er noget overrasket over denne præcisering, hvorved afgiftssatsen ikke er ens i alle situationer efter leasingkontraktens ophør. Bilbranchen har allerede haft kontakt med Skatteministeriet og kontakter desuden Folketingets Skatteudvalg i den anledning.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 15-12-2015 LAST MODIFIED: 12-12-2018